Vedtægter

I. Institutionens navn, adresse, hjemsted og status

§ 1. Institutionens navn er Legehuset. Institutionen startede den 01. August 2010 – og blev pr. 01-11-2015 integreret institution med både vuggestue- og børnehavegruppe. med fokus på leg, krop og bevægelse/idræt

§ 1. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Syddjurs Kommune. Virksomheden drives fra adressen Banevænget 13, 8544 Mørke.

§ 1. Stk. 3. Institutionen drives som en privat institution under Dagtilbudslovens Kapitel 3, § 19, stk. 4. Institutionen skal til enhver tid som minimum leve op til Syddjurs Kommunes målsætninger og politikker på børneområdet.

II: Institutionens formål

§ 2. Institutionen har til formål at stimulere børnenes generelle udvikling i en oplevelsesrig hverdag. Der lægges stor vægt på stimulering af især den sproglige, sociale og motoriske udvikling. Børnene opmuntres til at udvise hensynsfuld adfærd i en kultur præget af det forpligtende fællesskab. Hvor vi nyder stor gavn af en dagligdag fuld af idræt og motion, hvor krop og bevægelse er i fokus.

Institutionen lægger vægt på at fungere som en tryg base for børnene gennem et tæt samarbejde mellem institutionen og forældre.

III: Institutionens forretningsudvalg, bestyrelse og leder

§ 3. Institutionens forretningsudvalg og bestyrelse varetager den overordnede ledelse i Legehuset HulaHop og er tegningsberettiget for institutionen i samarbejde med den pædagogisk- og administrative ansvarlige leder i HulaHop.

Forretningsudvalget består af bestyrelsesformand, næstformand, pædagogisk leder og administrativ leder. FU mødes hver mdr. og opretholder driften af Legehuset HulaHop.

Bestyrelsen består af bestyrelsesformand, næstformand, og 4 bestyrelsesmedlemmer samt personalerepræsentant i form af pædagogisk leder, administrativ leder og én personalerepræsentant. Bestyrelsen mødes minimum 4 gange om året.

Forretningsudvalget og bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen over for institutionens personale. Forretningsudvalget og bestyrelsen samt den pædagogisk- og administrative ledelse er ansvarlig over for kommunen, for at institutionens økonomi og drift – herunder forvaltningen af kommunens tilskud – er i overensstemmelse med institutionens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for børneinstitutioner.

§ 3. Stk. 2. Institutionens daglige pædagogiske leder er ansvarlig for den overordnede pædagogiske drift og deler ledelsesansvaret med den administrative ansvarlige der har ansvar for de administrative opgaver. Tilsammen deler de den daglige ledelse og drift i samarbejde med forretningsudvalg og bestyrelse.

§ 3. Stk. 3. Forretningsudvalg og bestyrelsen er ansvarlig for visitationen efter følgende bestemmelser:
• Institutionen optager børn i alderen fra minimum 6 måneder. Antallet af optagne børn vil maksimalt være 40 børn fordelt på vuggestue- og børnehavegruppen.
• Søskende til børn i institutionen eller anden tilknytning har fortrinsret. Optagelse hovedsagelig efter alder. Men vi ser også på gruppens sammenhæng og fordeling af køn. Anden fortrinsret gives ikke.
• Optagelseskriterierne lever i øvrigt op til kommunens krav om åbenhed. Er der flere ansøgere end institutionen kan optage, prioriteres de på venteliste efter opskrivningstidspunktet

§ 3. Stk. 4. Bestyrelsen består af minimum 4 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene til børn i institutionen. I bestyrelsen indgår også den daglige pædagogiske- og administrativ ansvarlige – disse med stemmeret. Øvrige fastansatte medarbejdere, og andre personer, som bestyrelsen måtte anse det for relevant at indkalde, kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Her kan være tale om tidligere forældre der fortsætter deres frivillige arbejde i bestyrelsen mf.

§ 3. Stk. 5. Valg til bestyrelsen skal foretages ved en generalforsamling som planlægges hvert år af den siddende bestyrelse.

Forældrepar har en stemme pr. barn. Alle forældre modtager indkaldelse til dette møde med mindst 4 ugers varsel, med angivelse af følgende dagsorden samt der bliver informeret herom på bestyrelsestavlen.

§ 3. Stk. 6. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Det er ikke muligt for et forældrepar at sidde i bestyrelse samtidig eller varetage andre tillidshverv samtidig.

§ 3. Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget og fordeler bestyrelsens opgaver imellem sig samt bemander forretningsudvalget. Der skal vælges en formand og en næstformand, idet næstformanden skal kunne træde i formandens sted ved dennes forfald.

§ 3. Stk. 8. Der vælges 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under § 3. Stk. 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer, på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald, eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende del af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis dette ik-ke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 3. Stk. 9. Længden af det enkelte medlems valgperiode afhænger således af tidspunkt for generalforsamling samt af tidspunktet for den pågældende forældres barns afslutning i institutionen. Forældrene udtræder af bestyrelsen når deres barn går ud af institutionen. Men hjælper fortsat den nye bestyrelse i det omfang, bestyrelsen har brug for.

§ 3. Stk. 10. Bestyrelsen udøver primært sin virksomhed gennem møder. Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte det findes fornødent, dog mindst 4 møder årligt, heraf mindst 2 i institutionen. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden og indkaldelsen skal ske med mindst 4 dages varsel.

§ 3. Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Alle bestyrelsesmedlemmer, samt forældre der har andre former for tillidshverv, skal aflevere en ren straffeattest til bestyrelsen samt underskrive en tavshedserklæring.

§ 3. Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af institutionens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 3. Stk. 13. Bestyrelsen har i samarbejde med den administrativt ansvarlige leder indstillingsret, og er repræsenteret ved ansættelser og afskedigelser af institutionens personale.

§ 3. Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet kan erklæres inhabil. I tilfælde heraf indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode.

§ 3. Stk. 15. For bestyrelsen, den pædagogisk og administrativt ansvarlige og andre ansatte ved institutionen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 3. Stk. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af medlemmerne har givet deres samtykke. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

§ 3. Stk. 17. Bestyrelsen skal føre referat over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til referat. Referatet skal godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i referatet.

§ 3. Stk. 18. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

IV. Medlemskab og opsigelse

§ 4. Man betragtes som medlem af institutionen, når man er blevet tilbudt en plads i institutionen og kan således fra dette tidspunkt blive valgt til bestyrelse, deltage ved forældremøder m.v.

§ 4. Stk. 2. Optagelseskriterierne følger de af § 3, stk. 3 nævnte rammer.

§ 4. Stk. 3. Det almindelige opsigelsesvarsel skal ske skriftlig 2 kalendermåneder før barnets sidste dag i institutionen. Besked om udmeldelse skal afleveres i underskreven stand til legehusets personale senest d. 20 i måneden to måneder før udmeldelsen træder i kraft. (Fx ved udmeldelse den 31-03-2016 – skal udmeldelsen være HulaHop i hænde senest den 20-01-2016. Udmeldelsesblanket bliver udleveret af personalet.

§ 4. Stk. 4. I tilfælde af manglende forældrebetaling anses barnet som opsagt af institutionen efter 2 påmindelser. I tilfælde af manglende forældrebetaling vil opsigelsesvarslet fra institutionens side være 1 måned og skal ske den første i måneden. Efter første påmindelse, tillader Legehuset HulaHop at opkræve 100 kr. i gebyr.

§4. stk. 5. Forældrebetaling

  • Forældrebetalingen for en vuggestueplads er pr. 01-01-2016 kr. 3.080 pr. mdr. i 12 mdr. om året.
  • Forældrebetalingen for en børnehaveplads er pr. 01-01-2016 kr. 2.100 pr. mdr. i 12 mdr. om året.

Forældrebetalingen skal overføres til Legehuset HulaHops konto med registreringsnummer 9324 og kontonummer 5585899 til hver den 1. i måneden. Forældrebetaling betales forud.
I vil modtage en indbetalingsmeddelelse ved opstart.

Vores forældrebetaling er beregnet ud fra at vi altid ønsker at bibeholde vores høje normering af personale samt masser af plads både inde og ude.

Forældrebetalingen bliver indeksreguleret og stiger til den 01-01-2017 med 2 %

  • Forældrebetalingen for en vuggestueplads er pr. 01-01-2017 kr. 3.142 pr. mdr. i 12 mdr. om året.
  • Forældrebetalingen for en børnehaveplads er pr. 01-01-2017 kr. 2.142 pr. mdr. i 12 mdr. om året.

§ 4. stk. 6. Søskenderabat, friplads tilskud og socialpædagogisk friplads

Der er altid mulighed for at søge om søskenderabat, fripladstilskud og socialpædagogisk friplads igennem jeres hjem kommune. Disse tilskud følger altid barnet, også over kommunegrænser.

Disse tilskud gives på samme vilkår i Legehuset HulaHop som i en kommunal institution.

Syddjurs Kommune / hjem kommune giver dog kun tilskud beregnet ud fra de kommunale takster, og der kan derfor forekomme en egenbetaling op til forældrebetalingen. Spørg os endelig for nærmere information.

V. Regnskab m.v.

§ 5. Institutionens regnskab følger kalenderåret.

§ 5. Stk. 2. Bestyrelsen er i samarbejde med den administrative ledelse ansvarlig for at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for institutionen i overensstemmelse med gældende regler. Institutionens drift finansieres hovedsagelig af kommunens tilskud og forældrebetaling. Institutionens midler må kun komme institutionens virksomhed til gode. Eventuelt overskud forbliver i institutionens regnskab.

§ 5. Stk. 3. Bestyrelsen og den administrative ledelse er ansvarlig for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

§ 5. Stk. 4. Bestyrelsen og den administrative ledelse er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab sendes til banken Sparekassen Kronjylland i Auning

§ 5. Stk. 5. Forældre til børn og fastansatte ved institutionen har altid ret til at få kendskab til budgetter og regnskaber, som er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 5. Stk. 6. Bidrag til institutionen giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art.

§ 5. Stk. 7. Institutionens overskud skal alene tjene børnenes og institutionens gode.

VI. Åbningstid

§ 6. Institutionens åbningstid følger som minimum kommunens krav på 51 timer og 30 minutter ugentlig på alle hverdage. Åbningstiden er mandag – torsdag: 06.30-17.00, fre-dag 06.30-16.00.

VII. Tegningsret

§ 7. Institutionen tegnes af bestyrelsen.

§ 7. Stk. 2. Fast ejendom, som institutionen disponerer over, lejes af Per Dam, Østerlund-vej 13, 8544 Mørke.

VIII. Ændring af institutionens vedtægter

§ 8. Ændringer af institutionens vedtægter kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Og skal godkendes på næstkomne generalforsamling med flertal.

§ 8. stk. 1. Når vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen er de herefter gældende.

IX. Nedlæggelse af institutionen

§ 9. I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal eventuelle værdier og inventar tilfalde velgørende formål. Bestyrelsen beslutter til hvilket formål, på baggrund af forældrenes og personalets forslag.