Emne: Mig og mine venner, periode den 20.01-20 til 03.04.2020

Sammenhæng (baggrund/forudsætning)

 • Hvilket udgangspunkt har vi? Hvorfor vil vi arbejde med det?
 • Vores overvejsler ift. Den styrkede læreplan:

I legehuset HulaHop vægter vi at alle børn mærker fællesskabet, barnet mærker at man har en værdi, at man har en ven, at man er en ven, at man fornemmer sig selv-sine følelser og sin omsorg for de andre.

Vi tænker i denne periode skal der være fokus på: venskaber, fællesskaber-store som små, kreative fællesskaber, vente på tur, dele, mærke følelserne, sætte ord på følelserne mm, da vi ser det som en styrke for alle børn, når de har en følelse af at høre til og være en del af noget større.

På hjemmesiden kan I læse alle vores tanker inden for den nye styrkede pædagogiske læreplan, særlig ”børnefællesskaber” giver sammenhæng for dette emne.

Læring

 • Udvikling er i en dynamisk proces
 • Læring skal være meningsfuldt og udfordrende og skal tilpasses det enkelte barn
 • De voksne skal være nærværende, inspirerende og engagerende, vi er rollemodeller

Leg

 • Den frie leg er en væsentlig del af børnefællesskabet
 • Vi er opmærksomme på de børn som har brug for ekstra guidning
 • Vi er talerør i legen, er igangsættende og er støttende
 • Legen er medskabende for et rigt socialt børneliv, og til barnets personlige udvikling.

Børnefællesskaber

 • Barnet skal have en grundlæggende følelse af at være en del af børnefællesskabet
 • Personale (i samråd med forældre) er opmærksomme på at alle børn tilhører et eller flere børnefælleskaber
 • Vi skaber forebyggende relations arbejde

Pædagogisk læringsmiljø

 • Al læring er individuel og det sker i forskellige tempi.
 • Læringsmiljø er i konstant bevægelse
 • Personalet er aktive deltagere i interaktionen med børnene
 • Struktur er vores fundament til et sundt og trygt børneliv

Forældresamarbejde

 • Daglig ligeværdig dialog og gensidig troværdighed vægtes og samarbejdet er for barnets bedste.
 • Vi forventer at alle forældre bidrager til en positiv og ligeværdig dialog omkring barnet.
 • I Hulahop tilbydes der samtaler, forældremøder mm, og alle forældre kan orientere sig på tavlen.

Børn i udsatte positioner

 • Vi er opmærksomme og nysgerrige på det enkelte barn, i samarbejde med hele personalegruppen.
 • Plads til alle i fællesskabet
 • Vi tilpasser hverdagen til barnet

Sammenhænge til børnehaveklassen

 • Særlig inddeling af børnegruppen i børnehaven /skolegruppe
 • Ved skole parathed tager vi afsæt i de 7 kompetencer via den legende tilgang
 • I tæt dialog med forældrene støttes børnene i at blive skole parat

Barnesyn

 • Barnet har en værdi i sig selv
 • Følge barnets initiativ
 • Hverdagen skal give mening
 • Plads til forskellighed
 • Vi arbejder ud fra ZNU

Dannelse og børneperspektiv

 • Barnet skal føle sig set, hørt, mødt og forstået
 • Alle har ret til at lege
 • Børnene er aktive medspillere og Deres ejerskab i HulaHop prioriteres
 • Sociale relationer vægtes

Mål (ønsket tilstand)

 • Konkretisering af hvad vi vil nå, herunder om det er realistisk for hverdagen.
 • Hvad skal barnet/gruppen/opgaven have ud af det?

Vores mål for dette emne ”mig og mine venner”, er at børnene er en del af de planlagte pædagogiske aktiviteter som hverdag er i fokus for fællesskaber. Og bruger det aktivt i de frie lege. De voksne er opmærksom på at alle børn hører til i de planlagte fællesskaber (samling, sangleg, måltider og de aktiviteter som kommer til at stå på ugetavlen).

Vi tænker ydermere, at børnene får en større fornemmelse af sig selv i fællesskabet, når man får sat ord på handlingerne og når de voksne viser vejen, understøtter legen og relationen og at detror på sig selv i det man er i. Ydermere håber vi barnet mærker at det har en værdi i sig selv og har en betydning i relationen til en anden, og kan mærke fællesskabsglæden.

Inklusion (sikring at alle er med)

 • Hvorfor
 • Hvordan

Vi ved at alle børn er forskellige, har forskellige udgangspunkter, forskellige interesser, kompetencer mm. Nogle skal have en voksen tæt på, nogle vil have den voksne som et talerør, nogle fornemmer hvornår der er behov for voksenhjælp mv. Vi er tætte på og tit er vi også med. Derfor er personalet meget opmærksom på hvornår vi skal være ”foran”, ”bagved”, eller ”ved siden”, så vi kan støtte barnet i relationen bedst muligt. I vores hverdag er alle børn med- på deres egen måde – de børn som har brug for en særlig indsats, har personalet en dialog med forældrene. Alle er med-med de forskellige udgangspunkter de har. Vi tager naturligvis udgangspunkt i zone for nærmeste udvikling, hvor vi sammen med forældrene støtter børnene i det de kan og videre til næste udviklingstrin. Det er ok at se på, det er ok at forsøge, det er ok at fejle, det er ok at bede om hjælp. Vi opfordrer til at alle deltager, og vi er bevidste om hvem, hvor og i hvilken retning barnet skal støttes.

Tegn (sanseindtryk)

 • Hvad skal vi holde øje med?
 • Hvad ser vi på vejen mod målet?
 • Nærmer vi os målet?

Vi vil gerne se børn som er glade i relationerne. Vi vil gerne se børn som anvender nogle af de strategier vi benytter i hverdagen. Vi vil gerne se tegn på, at barnet gør plads til andre i legen, gerne give plads til andre end dem de normalt søger

Tiltag (handlinger)

 • Hvad sætter vi i gang for at opnå målet?
 • Hvad skal være med til at skabe ændringer – planlagte initiativer?
 • Inddragelse af forældrene?
 • Hvordan sikrer vi at komme omkring alle læreplanstemaerne

Børnehave

 • Gode venner væggen bruges
 • Fællessange
 • Sanglege hvor man øver i samarbejde
 • Bruger bøger som henvender sig til fælles dialog
 • Samling: vente på tur, lytte, tale på skift, forståelse for hinanden
 • Børnemassage
 • Sproglig italesættelse af relationer: ”han er din ven-hvad kan han være i legen”.
 • Laver 2 menneske figurer ”venner”, som illustrere og fortæller om relevans for en ”god ven”.
 • Særlig alders opdeling af børnene til samling
 • Arbejde i makkerpar og have spisemakker/gåmakker
 • Børnene øver hånd i hånd
 • Fælles fastelavns pynt og andre fælles kreative udtryk
 • ”venne-vinke-vindue” for at bruge en ven ved aflevering

Vuggestue

 • Begyndende relations dannelse
 • Bobler og gr 1 har flere fælles aktiviteter
 • De ældste børn laver fastelavns pynt til de yngste
 • Dækker bord for hinanden
 • Billedlotteri med børnenes følelser
 • Børnemassage
 • Stort fælles billede
 • Benytter spejle – hvordan ser vi ud når vi er trist, glad, overrasket mm
 • Give/tage i legen
 • Sætte ord på det vi oplever/ser/hører/følelserne
 • Samling på gulvet (tir, tor og fre), med fælessange
 • Bruge begrebet ”ven”
 • Børnene øver hånd i hånd

Fælles: Fastelavn: I år er det mandag den 24/2 vi holder fastelavn. Vi ser frem til sjov dag med tøndeslagning og gerne udklædte børn og personaler. Det starter kl. 9.30. Og denne dag har vi fokus på fællesskabet: ”mig og mine venner”. Som sidste år havde alle børn en gå/slå-makker, da der skulle slås katten af tønden. De mindste har en ældre i hånden og så går de to og to rundt i samme rundkreds som vennerne og skiftes til at slå på tønden. Vi ser de ældre børn profiterer ved det og de yngre fornemmer trygheden ved at den anden viser vejen. De voksne er også udklædte og er med hele vejen rundt-og giver børnene mulighed for at få fuldt udbytte af dagen-på hver deres egen måde.

Forældre inddragelse

Vi forventer I læser dette skriv, og spørger ind til det, hvis det skal uddybes

Vi håber på legeaftaler som understøtter relationen og fællesskabet – gerne med nogle man ikke plejer.

Vi regner I er med til at være rollemodeller ”hvordan er man en go ven” og gode omgangstoner.

For at sikre de individuelle mål for hvert læreplanstema er implementeret i hverdagen/aktiviteterne, har vi sammenfattet det her:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Alle børn har ret til at deltage i fællesskaber
 • Vi er opmærksom og italesætter forskellighed
 • Børnenes kreative processer giver æstetisk udtryk og personligt præg, og er med til at fremme ejerskab
 • Fantasien kan vækkes via udklædning, ansigtsmaling, teater mm
 • Traditioner bruges aktivt hele året

Alsidig, personlig udvikling

 • Vi er i øjenhøjde
 • Vi justerer os efter det enkelte barn
 • Vi skaber ligeværd og medindflydelse for barnet
 • Plads til alle
 • Barnet mødes positivt for at få et stærkt jeg-at blive robust

Social udvikling

 • En kompetence som er i konstant udvikling-barnet er aktiv medspiller
 • Vægter fællesskabsglæde ud fra det enkelte barns udgangspunkt
 • Legen er et væsentligt udgangspunkt for barnets sociale udvikling
 • Opmærksomhed på om alle har en relation/ven
 • Empati og barnets følelser italesættes i hverdagen-især de positive følelser. Man bliver det man hører.

Kommunikation og sprog

 • Verbal og nonverbal kommunikations strategier bruges.
 • Kommunikation skaber virkelighed og forståelse for sig selv og hinanden.
 • Personalet anvender forskellige sproglige strategier.

Krop, sanser og bevægelse

 • Vi vægter bevægelsesglæde og motorisk leg
 • Kroppen og sanserne stimuleres dagligt ud fra de 18 grundbevægelser
 • De voksne er aktive medspillere og de er rollemodeller
 • Rummene er justerbare og forandres med børnenes kreative tiltag

Natur, udeliv og science

 • Vi følger årets gang
 • Vi er undersøgende og nysgerrige på udelivet og science sammen med børnene
 • Vi bruger lokalmiljøets muligheder og bringer gerne materialer med tilbage.
 • Vi er opmærksomme på hvordan vi behandler naturen

Evaluering (registrering/vurdering)

 • Der evalueres på hvert p-møde, er der noget som skal justeres samt refleksionerne undervejs
 • Hvor langt er vi nået – nåede vi hen til målet
 • Hvad lykkes
 • Har vi dokumentation (praksisfortællinger, foto, observationer, video, screeninger, relations skema, børneinterview, tegninger…)

18/2-20

Samling i vug: kæmpe fællesskabsfølelse – de mindste børn sover formiddagslur, rummet er voksenstyret og der er fokus på fællesskabsglæde. Hånd i hånd tiltag tager børnene til sig.

Bhv. børn har taget makkerpar godt til sig, og spørger efter sin spisemakker.

Bhv. italesætter at de skal være verbalt tydelige omkring fællesskabsfølelsen, og bl.a. i garderoben sætter vi ord på, hvis de skal have hjælp-så spørg en ven.

De voksne vil lave skuespil om hvad og hvordan ”venne-vinke-vinduet” virker.

Personalet tydeliggør ord som: ven, fællesskab mm når der skrives på ugetavlen-så det gøres endnu mere tydelig.

Der spires og sættes spor, og personalet tænker emnet er givent.

Det er et emne som man ikke kan nå i mål med-det er altid i bevægelse og i udvikling.

 

23/4-20: (blev afbrudt pga. Corona)

Vug: Det er et emne som giver stor mening, og børnene profiterer ved det.

Vente på tur til samling lærte de hurtigt. Vennerne havde hinanden i hånden fra a til b, både på legepladsen og ved putning mm. De udviser stadig lyst til dette efter. Børnene så aktiviteterne an og fandt hurtig tryghed ved bl.a. sanglege.

De mærker fællesskabsfølelsen overfor hinanden, og de udviser parathed overfor sanglegene.

Bhv: dreng/pige udklip på væggen blev sat op – balloner blev brugt via børneinterview/samling. Alle børn blev spurgt om det samme, og det gav gode snakke. Fællessange gik igen til samlingerne. Bøger: følelser og fællesskab blev brugt. Sanglege blev brugt uden konkurrence – men med fællesskab som fokus.

Venne-vinke vindue blev ikke brugt ordentligt (børnene ville ikke tage imod vennens hjælp). Børnemassage blev flittigt brugt.

Spisemakker fungerede godt, børn udviste hjælpsomhed og omstillingsparathed.

Bamsefest og skuespil (skolegruppen) blev ikke til noget grundet corona.

Hvad siger forældrene?

Der er desværre ikke meget feedback – det kunne vi godt ønske os.

Personalet tænker det kan være et tilbagevendende emne en gang om året.